Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2017