Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Hộ kinh doanh Nông Thị Nga