Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Hoàng