Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Nội dung chính: Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất … Tiếp tục đọc

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem nội dung Nghị định … Tiếp tục đọc

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm. TCVN 11856:2017 quy định các … Tiếp tục đọc

Ban hành Thông tư quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm thuộc thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thương, ngày 31tháng 12 năm 2015, Bộ Công … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thuốc lá và Rượu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm Thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, … Tiếp tục đọc

Thông tư số 60/2014/TT-BCT thay thế Thông tư số 39/2012/TT-BCT hướng dẫn Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu kể từ ngày 01/3/2015

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Thông … Tiếp tục đọc

Thông tư 11/2013/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”. Ký hiệu QCVN 01 : 2013/BCT. Quy chuẩn này quy … Tiếp tục đọc