Nghị định Quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, ngày 20/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp … Tiếp tục đọc

Kinh phí bảo đảm công tác bồi thường nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức

  Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Liên Bộ Tài chính – Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Công thương từ năm 2012 đến năm 2016

Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 … Tiếp tục đọc

Chương trình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị năm 2012.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức viên chức, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị về công tác đấu tranh phòng, … Tiếp tục đọc