Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung cho sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019