UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 – 2015

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015, ngày 10/7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 – 2015.

  Theo đó, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 được tốt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các Nghị quyết Chính phủ và Hội đồng nhân dân; trong đó đặc biệt chú trọng đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2012, Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường. Đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2012 so với mục tiêu và chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, và dự báo tình hình của ngành, địa phương trong thời gian tới; đồng thời phải gắn với đặc điểm của từng ngành, lợi thế so sánh của từng địa phương để đảm bảo tính khả thi.

3. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và giai đoạn 2011 – 2015, phù hợp với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015, gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp.

   5. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách nhà nước.

   Chỉ thị nêu rõ các cấp, các ngành cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 Trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đoàn, thể, UBND các  huyện, thị xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a. Tổ chức đánh giá tình hình đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 2 năm 2011 – 2012; những kết quả đạt được trong việc thực hiện đổi mới quản lý, cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; những tồn tại và những khó khăn trong việc lập và thực hiện Kế hoạch đầu tư theo cơ chế mới; giữa yêu cầu quản lý tập trung thống nhất và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành và cơ sở.

b. Xác định các mục tiêu và các ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015. Các Sở, ngành, địa phương phải căn cứ vào các mục tiêu và định hướng phát triển chung của tỉnh trong 5 năm 2011 – 2015, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2013 – 2015; những đặc điểm, điều kiện thực tế trong từng ngành, từng địa phương để xác định mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án giao thông nông thôn, điện nông thôn, xây dựng nông thôn mới, trụ sở và trạm y tế xã, tạo việc làm, giảm nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các vùng khó khăn khác,…

c. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư 3 năm 2013 – 2015, gồm: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực, đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương), các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước; vốn đầu tư quản lý qua ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA, tín dụng đầu tư nhà nước; các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua các hình thức thích hợp.

d. Xây dựng danh mục và bố trí vốn cho các dự án cụ thể: Căn cứ mục tiêu, định hướng và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các sở, ngành, địa phương dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án cụ thể theo nguyên tắc:

Bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Rà soát, lập danh mục dự án chuyển tiếp đang được đầu tư từ ngân sách nhà nước;

Kế hoạch đầu tư 2013 – 2015 cần tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 trở về trước thuộc nhiệm vụ đầu tư từ NSNN nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện giai đoạn 2013 – 2015); các dự án trọng điểm hoàn thành sau năm 2015; hoàn trả các khoản vốn ứng trước kế hoạch đến hạn. Hạn chế tối đa việc khởi công các dự án mới khi chưa đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp. Các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư năm 2013 – 2015 phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước, quyết định phê duyệt dự án và thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, riêng các dự án thuộc các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có tổng mức đầu tư một dự án dưới 15 tỷ đồng nhưng tổng mức vốn của các dự án này không vượt quá tổng mức đầu tư của từng chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh tổ chức thẩm định vốn theo quy định.

 Đối với các dự án đang được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, nhưng không bố trí được vốn kế hoạch đầu tư 2013 – 2015 thực hiện phân loại và xử lý như sau: Đối với các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác: các sở, ngành, địa phương đánh giá, phân tích và lập danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác như: BOT, BT, PPP..; Đối với các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác, các sở, ngành và địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoặc bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý để phát huy hiệu quả phần vốn đã đầu tư.

e. Về nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia 3 năm 2013 – 2015 và năm 2013, bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, được chuẩn bị và tổng hợp theo các nguyên tắc và các cơ chế quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (chờ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 Chỉ thị cũng nêu rõ tiến độ thực hiện đối với từng đơn vị.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cụ thể các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2013; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước.

 Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2013, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính  trước ngày 17/7/2012 để kịp tổng hợp và báo cáo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2012.

Thời gian giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh hoàn thành trước ngày 10/12/2012. Bảo đảm dự toán ngân sách cấp xã được quyết định trước ngày 31/12/2012./.

Theo BKDT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn