UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức phát luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019