Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 6718/UBND-THVX ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh … Tiếp tục đọc

Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH Cử tri Hoàng Thị Cát, Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Vũ Loan, huyện Na Rì phản ánh: Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh … Tiếp tục đọc

Trang 2 / 212