Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 4522/UBND-THVX ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, … Tiếp tục đọc