Tổ chức nghiệm thu cơ sở mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm tại huyện Ba Bể