Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công quốc gia năm 2018 tại huyện Chợ Mới