Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bắc Kạn