Sở Công Thương ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, thư điện tử trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 232/QĐ-SCT Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ … Tiếp tục đọc

Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5188/UBND-TCD ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp … Tiếp tục đọc

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chọn lọc, khai thác các tiện ích mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 5238/UBND-THVX ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội, Sở Công … Tiếp tục đọc

Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương Bắc Kạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Căn cứ Quyết định số 444-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Tỉnh … Tiếp tục đọc

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết Công Thương, Sở … Tiếp tục đọc

Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy             

Căn cứ Chương trình hành động số 04-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Công Thương giao Ban Giám đốc sở xây dựng kế hoạch triển … Tiếp tục đọc

LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 2987/ UBND-CN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 10/01/2017, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương DEMO phần mềm dịch vụ công mức 3

Triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2016, ngày 15 tháng 11 năm 2016, Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến triển khai phần mềm ứng dụng công … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức phòng cháy, chữa cháy năm 2016

Hưởng ứng các hoạt động trong tháng an toàn phòng chống cháy nổ năm 2016, tiếp tục quán triệt các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ cho toàn thể công chức, viên chức và nhân viên … Tiếp tục đọc