Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp triển khai của các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện … Tiếp tục đọc

Kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1866/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của … Tiếp tục đọc

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm theo Chương trình … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, thư điện tử trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 232/QĐ-SCT Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ … Tiếp tục đọc

Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5188/UBND-TCD ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp … Tiếp tục đọc

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chọn lọc, khai thác các tiện ích mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 5238/UBND-THVX ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội, Sở Công … Tiếp tục đọc

Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương Bắc Kạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Căn cứ Quyết định số 444-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Tỉnh … Tiếp tục đọc

Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết Công Thương, Sở … Tiếp tục đọc

Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ của Sở Công Thương được phân công tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy             

Căn cứ Chương trình hành động số 04-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Công Thương giao Ban Giám đốc sở xây dựng kế hoạch triển … Tiếp tục đọc