UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2019

Thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn ban … Tiếp tục đọc

Thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 17/7/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 3797/UBND-THVX về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu … Tiếp tục đọc

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 04 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 3526/UBND-KT về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp triển khai của các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện … Tiếp tục đọc

Kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1866/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của … Tiếp tục đọc

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm theo Chương trình … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, thư điện tử trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 232/QĐ-SCT Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ … Tiếp tục đọc

Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5188/UBND-TCD ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp … Tiếp tục đọc