Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “phát triển 15.000 … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn … Tiếp tục đọc

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

Ngày 14 tháng 9 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14/9/2018vềsửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công … Tiếp tục đọc

Thông tư số 12/2018/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Theo … Tiếp tục đọc

Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tham … Tiếp tục đọc

Mời tham gia hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 1067/SCT-XTTM ngày 25/9/ 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc mời tham gia hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018. – Thời … Tiếp tục đọc

Mời tham gia hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018

Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018 do Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phối hợp với UBND tỉnh Lài Cai, Việt Nam chỉ đạo tổ chức … Tiếp tục đọc

Kế hoạch triển khai thực hiện về cải cách chính sách tiền lương của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực, tiết kiệm điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Sở Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm phía Đông Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 4.859,4 km2, có 8 đơn vị hành chính gồm 7 huyện, 1 thành phố với 122 xã, phường, thị trấn; dân … Tiếp tục đọc