Tỉnh Bắc Kạn triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Với mục đích xác định được Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Chỉ số hài lòng về … Tiếp tục đọc

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, với mục tiêu tổng quát: Chương trình hành động … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết hội nghị … Tiếp tục đọc

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Thực hiện Công … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất luợng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ngày 22/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Văn bản số 5016/MTTW-BTT về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, … Tiếp tục đọc

Một số giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế cùng với nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước đưa … Tiếp tục đọc

Kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Các sản phẩm được … Tiếp tục đọc

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống ma túy năm 2018

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-BCĐ về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống ma túy năm 2018, cụ thể như … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về … Tiếp tục đọc