Thu mua, cấp đông thịt lợn sạch là giải pháp cần thiết để bình ổn thị trường