Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương về sửa đổi khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 cảu Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực