Thông qua việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Thông qua việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020. Theo đó, nội dung của Nghị quyết như sau:

Thông qua việc bổ sung các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ: Chì kẽm Bản Mòn A, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn; vàng gốc Khau Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới; sắt Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn và khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020.

Chi tiết Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xem tại đây:

Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn