Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp công ty TNHH World VN