Thông báo xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại: Trung tâm Điện tử, Điện lạnh Độ Diện