Thông báo các doanh nghiệp đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.