Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại đảng bộ tỉnh

Ngày 06 tháng 8 năm 2018 Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 06/8/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại Đảng bộ tỉnh nhằm mục địch như: Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tổng kết thực tiễn, rút ra kinh nghiệm lịch sử, bài học lịch sử nhằm phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa tỉnh, nhất là thế hệ trẻ; chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng.

Để đạt mục đích như đã nêu ở trên thì việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu: Việc triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương trên địa bàn phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng liên quan để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; Quá trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cũng như tiếp tục bổ sung, hoàn thiện lịch sử Đảng phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và tính Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống với phương pháp, hình thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại đây

Hoàng Yến (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn