Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý việc sử dụng phụ gia không có trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý việc sử dụng phụ gia không có trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Sở Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng các chất phụ gia có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm (được quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, các Đội QLTT địa bàn thống kê lập danh sách cụ thể các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm việc sử dụng phụ gia không có trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định hiện hành.

                                                                         Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn