Quýt Bắc Kạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý