Quyết định V/v bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ , sản phẩm cụ thể theo quy định tại thời điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật quy hoạch thẩm định quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương