Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 03/4/2019 ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công;