Quyết định số 53/QĐ- BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương