Quyết định số 1757/QĐ-BCT ngày 02/7/2020 của Bộ Công Thương V/v ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện NQ số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của CP ban hành chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn