QUY ĐỊNH VỀ BAN BIÊN TẬP VÀ SẢN XUẤT BẢN TIN

Trích Điều 6 đến Điều 11 “Quy chế hoạt động của Bản tin và Cổng Thông tin điện tử

Sở Công Thương Bắc Kạn”

 Điều 6. Ban Biên tập

Ban Biên tập Bản tin và Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Bắc Kạn (gọi chung là Ban Biên tập) do Giám đốc Sở thành lập, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ lấy tin, biên tập và đưa thông tin, tin tức lên Bản tin và Cổng Thông tin điện tử Sở theo quy định của pháp luật, thành viên Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

 Điều 7. Nhiệm vụ Ban Biên tập

Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí hàng năm phục vụ cho việc xuất bản Bản tin cũng như duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

Điều hành hoạt động Bản tin, Cổng Thông tin điện tử của Sở, chịu trách về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm đảm bảo cho Bản tin, Cổng Thông tin điện tử Sở hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Bản tin và Cổng Thông tin điện tử.

Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các đơn vị, tác giả gửi về Sở và phân công xử lý, biên tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi xuất bản.

Hướng dẫn và phối hợp với cán bộ của các phòng, ban, đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị.

Tổng hợp ý kiến của người truy cập, người đọc; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Sở.

Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh phục vụ thông tin về các mặt hoạt động của Sở trên Bản tin và Cổng Thông tin điện tử.

Quản lý các tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản.

Điều 8. Quyền hạn Ban Biên tập

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban cung cấp thông tin và duyệt nội dung để phục vụ cho công tác của Ban Biên tập.

Nhận, bổ sung các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, thông báo, văn bản chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở có liên quan đến nhiệm vụ của Bản tin và Cổng Thông tin điện tử.

Được hưởng các chế độ thù lao, nhuận bút đối với công tác xuất bản theo quy định hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của thành viên trong Ban Biên tập

Trưởng Ban Biên tập:  Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác xuất bản các thông tin đăng tải trên Bản tin, Cổng Thông tin điện tử. Chỉ đạo Ban Biên tập hoạt động theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Phó Trưởng Ban Biên tập: Thường trực Ban Biên tập, là người giúp Trưởng ban trong công tác biên tập, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Thực hiện các công việc Khi Trưởng Ban Biên tập đi vắng hoặc ủy quyền.

Biên tập viên có trách nhiệm:

          – Hàng tháng có trách nhiệm tập hợp tin, bài của cộng tác viên và của các đơn vị gửi về và gửi vào hộp thư điện tử của Thư ký Ban biên tập tổng hợp;

          – Kịp thời đưa tin, bài, ảnh đã được duyệt lên Cổng Thông tin điện tử của Sở; lên maket Bản tin chuyển cho Thường trực Ban Biên tập xem xét, duyệt lần cuối trước khi trình Trưởng ban Biên tập ký duyệt;

          – Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Biên tập phân công.

Điều 10. Thư ký Ban Biên tập

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh và các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân, cộng tác viên gửi đến Ban Biên tập để tập hợp, sắp xếp, xem xét lần cuối trước khi trình Trưởng Ban Biên tập duyệt cho đăng tin;

- Phối hợp với phụ trách kỹ thuật để đưa tin, bài lên Bản tin và Cổng Thông tin điện tử;

- Hàng quý lập chứng từ đề nghị thanh toán thù lao, nhuận bút cho tác giả và các hoạt động khác của Bản tin và Cổng Thông tin điện tử;

- Giữ mối liên hệ với cộng tác viên của Bản tin và Cổng Thông tin điện tử; tham mưu mời các tổ chức, cá nhân viết tin, bài cho Bản tin và Cổng Thông tin điện tử.

Điều 11. Quản lý kỹ thuật Bản tin và Cổng Thông tin điện tử:

Cán bộ quản trị mạng của Sở là thành viên của Ban Biên tập ngoài nhiệm quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin của sở còn có trách nhiệm:

- Đảm bảo về mặt kỹ thuật, giao diện, bố cục của Cổng Thông tin điện tử Sở đảm bảo về mỹ thuật, an toàn, an ninh mạng và hiệu quả hoạt động;

- Báo cáo tình hình, thực trạng của trang thiết bị. Khi có sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thì phải báo cáo với Trưởng Ban Biên tập để kịp thời xử lý;

- Phối hợp với Thư ký Ban Biên tập đưa nội dung tin, bài, ảnh đã được Trưởng Ban Biên tập duyệt lên Bản tin, Cổng Thông tin điện tử hoặc gỡ bỏ các thông tin đã đưa mà không phù hợp theo chỉ đạo của Trưởng ban.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn