Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương Bắc Kạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Căn cứ Quyết định số 444-QĐ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Quy định số 200/QĐ-SCT về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương Bắc Kạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung Quy định chi tiết xem tại đường link sau: Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu Sở Công Thương.

Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn