Quy chế số 21-QC/TU ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn