Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế