Phát tờ rơi tuyên truyền về xăng sinh học E5 RON92 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn