Nghị định kinh doanh xăng dầu phải phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường

 

Nghị định kinh doanh xăng dầu phải phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường 

Tại thông báo số 75/TB-VPCP ngày 19/2/2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định 84/2009/NĐ-CPvề kinh doanh xăng dầu để xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung.

 Trước đó, ngày 7/2/2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp dánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo, Phó Thủ tướng đã đưa kết luận và chỉ đạo:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định 84/2009/NĐ-CP, xác định rõ các mặt được và hạn chế, bất cập trong nội dung của Nghị định cũng như trong điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trên cơ sở đó, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2009/NĐ-CP nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập vừa qua và đảm bảo các yêu cầu:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Nâng cao điều kiện kinh doanh xăng dầu và có quy hoạch số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phù hợp quy mô thị trường và yêu cầu quản lý, tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường và dự trữ lưu thông theo quy định.

Bên cạnh đó cần sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; hoạt động pha chế xăng dầu; tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu; chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và các nội dung cần thiết khác phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo Nghị định trước ngày 30/6/2013.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, phí hoa hồng đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị định 84/2009/NĐ-CP.

TheobaoCongthuon­g

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn