Ngày 06/3/2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019.