Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các huyện, thành phố ngày 15/5/2017 để đánh giá về công tác cải cách hành chính 4 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 8 tháng tiếp theo.

 Đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

4 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường. Công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh; trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã chính thức đi vào hoạt động.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Nghị quyết HĐND theo quy định; ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL của tỉnh…; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản QPPL cho đối tượng là lãnh đạo và cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố. Trên cơ sở kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát quy định TTHC năm 2017 của UBND tỉnh, hiện Sở Tư pháp đang rà soát các quy định TTHC, thực hiện kiểm soát chất lượng công bố TTHC của các đơn vị.

Trong 4 tháng đầu năm, bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Các TTHC đều được các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Trong công tác cải cách hành chính công, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính.

Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy, UBND tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2017; hoàn thiện Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến…

Căn cứ tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Nội vụ giao và Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2017, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị 1.646 biên chế công chức, 10.448 viên chức và 428 lao động hợp đồng theo NĐ 68. Đợt 1/2017, toàn tỉnh tinh giản biên chế được 25 người theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Để thực hiện ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp hơn 700 chứng thư số; hoàn thành việc tích hợp chữ ký số trên hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cấp tỉnh, cấp huyện; đã đăng ký dịch vụ công mức độ cao và rà soát dịch vụ công mức độ 3,4 với Văn phòng Chính phủ…

Các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, mạng Internet, mạng nội bộ (LAN) được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố duy trì sử dụng. Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã liên thông tại 38 cơ quan nhà nước, đoàn thể cấp tỉnh. Trong quý I/2017, đã có trên 45.000 văn bản điện tử được trao đổi qua môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh… Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang/cổng thông tin điện tử các đơn vị được duy trì hoạt động. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC thời gian qua còn một số tồn tại hạn chế: Việc triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cấp huyện chưa thực hiện được; việc triển khai nhân rộng cơ chế một cửa liên thông trong một số lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị còn chậm; việc ban hành quy chế trao đổi văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh chưa đúng kế hoạch đề ra… Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế nêu trên được các đơn vị, địa phương chỉ rõ là do người đứng đầu một số đơn vị chưa quyết liệt trong công tác CCHC; một số cán bộ, công chức ngại đổi mới phương thức làm việc; thiếu kinh phí triển khai thực hiện; hệ thống văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong 8 tháng cuối năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện CCHC; tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; bố trí và huy động mọi nguồn lực về kinh phí để phục vụ công tác CCHC, nhất là việc ứng dụng CNTT trong CCHC…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu về công tác CCHC; yêu cầu các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra CCHC tại các huyện, thành phố và cấp xã; thành lập Ban Chỉ đạo CCHC các cấp để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; các huyện chủ động sử dụng kinh phí đã được cấp để đầu tư cơ sở hạ tầng… Giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương và báo cáo tại các kỳ họp giao ban UBND tỉnh hàng tháng;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách TTHC của UBND tỉnh và Sở Tư pháp đã ban hành; tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Rà roát lại các phòng ban chuyên môn để sắp xếp cán bộ hợp lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi đào tạo, tập huấn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; đánh giá cán bộ bằng năng lực và hiệu quả công việc. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử; nghiêm cấm sử dụng hòm thư công cộng…/.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn