Mời tham gia triển lãm hội chợ hàng nông thôn tiêu biểu năm 2019