mời tham gia hội chợ khu vực phía nam năm 2019 tại Bà Rịa Vũng Tầu