LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 2987/ UBND-CN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm phù hợp với quy định, điều kiện thực tế và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đến nay Sở Công Thương Xây dựng xong dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Sau đây gọi tắt là Dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn).

Đề nghị các Cơ quan; các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý cho Dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

Dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đề nghị các Cơ quan; các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố tải tại đường linh sau:  Mục lục; Bản đồ hiện trạng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2017; Dự thảo quy hoạch; Bản đồ Quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn