Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2017