Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn