Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn