Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương