Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc: – Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: – Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và cải thiện đời … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (Tiếp theo kỳ trước)

Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức: – Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế nói … Tiếp tục đọc

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2017

Thưc hiện Kế hoạch số 37/SCT-KHTC ngày 18/7/2017 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác Hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2017. Ngày 26, 27 tháng 10 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn, … Tiếp tục đọc

Mục tiêu, quan điểm và những chính sách lớn của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới

Mục tiêu: Thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nhằm tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, … Tiếp tục đọc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần đánh giá nghiêm túc những cơ hội và thách thức khi tham gia các cam kết quốc tế

Ngày 26/8/2016, Phiên họp của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) diễn ra tại trụ sở Bộ Công Thương dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234