Việt Nam, đang sẵn sàng tham gia các FTA “thế hệ mới” Với các tác động của các FTA “thế hệ mới” và Chiến lược FTA của các nước trên thế giới

1. Tác động của các FTA “thế hệ mới” Cũng như tất cả các điều ước quốc tế, FTA mang đến cả tác động tích cực lẫn khó khăn. 1.1. Tác động đối với tiến trình tự do hóa thương … Tiếp tục đọc

FTA thế hệ mới, Cơ sở pháp lý và đặc điểm của các FTA “thế hệ mới”

Khái niệm về FTA Theo quan điểm truyền thống, FTA là hiệp định hợp tác kinh tế được ký kết giữa ít nhất hai nước, nhằm cắt giảm các hàng rào thương mại, cụ thể là thuế quan, nhập khẩu … Tiếp tục đọc

Hiệp định CPTPP cơ hội và thách thức Việt Nam cần cải cách thể chế hơn nữa trong hội nhập quốc tế

Cơ hội lớn từ CPTPP:  Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ hình thành chuỗi cung ứng mới của khu vực mà Việt Nam là … Tiếp tục đọc

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội và những kết quả tích cực từ khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội: Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước trong bối … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc: – Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị … Tiếp tục đọc

Các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng về Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới (tiếp theo kỳ trước)

Tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: – Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và cải thiện đời … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 512345