Hội nhập kinh tế quốc tế là động lực phát triển xã hội