Hội nghị giới thiệu sự kiện “Tuần lễ cam, quýt và sản phẩm OCOP Bắc Kạn năm 2018”