Hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn