Hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới